अनुसूची १४ विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

अनुसूची १४ विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

 

(नियम 7 सँग सम्बन्धित)

विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार  (Government of Nepal)

स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालय  (Office of Local Registrar)

वडा नं………,………………………..गाउँपालिका/उपमहा/महा/नगरपालिका

Ward No. ………, ………………………….,Rural Municipality/Sub Metropolitan/Metropolitan/Municipality

..…….प्रदेश (…………..Province)

 

विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

(Marriage Registration Certificate)

दर्ता मिति (Date): वि.सं.………………… (……………………….A.D.)

दुलाहाको फोटो
दुलहीको फोटो

दर्ता नं.(Registration No.):

विवाह मिति (Marriage Date):    वि.सं.…………. (………………A.D.)

विवाह प्रकार (Marriage Type): ……………./………………………

(Bridegroom)   (Bride)    

दुलाहा      दुलही

विवरण (Details) दुलाहा  (Bridegroom) दुलही  (Bride)
पूरा नाम :    
Full Name:    
जन्म मिति: वि.सं. वि.सं.
Date of Birth: A.D. A.D.
नागरिकता/राहदानी नं.:    
Citizenship/passport No.:    
स्थायी ठेगाना:    
Permanent Address:    
बाबुको पूरा नाम:    
Full Name of Father:    
आमाको पूरा नाम:    
Full Name of Mother:    
बाजेको पूरा नाम:    
Full Name of Grandfather:    
कार्यालयको छाप/Official Stamp
सही (Signature):  
स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको नाम:  
Name of Local Registrar: