Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सल्यान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

सल्यान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।११।२१
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.