परिच्छेद-९ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण

परिच्छेद-९ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण

५७. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति : (१) ऐनको दफा १०७ बमोजिम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको एक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहनेछ:–

(क) सहसचिव, श्रम सम्बन्ध हेर्ने महाशाखा, मन्त्रालय             -अध्यक्ष,

(ख)  महानिर्देशक, श्रम विभाग                               -सदस्य,

(ग) उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय               -सदस्य,

(घ)  निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक                                     -सदस्य,

(ङ)  रोजगारदाताहरू मध्येबाट रोजगारदाता सङ्गठनले

सिफारिस गरी पठाएका कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना     -सदस्य,

(च) संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सिफारिस गरी पठाएका

कम्तीमा एक महिला सहित तीनजना                   -सदस्य,

(छ)  शाखा प्रमुख, श्रम सम्बन्ध शाखा हेर्ने,  मन्त्रालय                -सदस्य-सचिव।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ)  र (च)  बमोजिम सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा सोही सङ्ख्यामा वैकल्पिक सदस्यको नाम समेत सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ।

(३)  उपनियम  (१) को खण्ड  (ङ)  र (च)  बमोजिम सदस्यको पदावधि दुर्इ वर्षको हुनेछ।

(४) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ र सचिवालयलाई आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।

५८. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकः (१) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठकमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सहित तीनवटै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(३) सदस्य-सचिवले बैठक हुने लिखित सूचना र बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम  बैठक बोलाउँदा नियम ५७ को उपनियम  (१) को खण्ड  (ङ) र (च) बमोजिमको कुनै सदस्य समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएमा निजको सट्टा वैकल्पिक सदस्यलार्इ समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ।

(५) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलार्इ र कुनै रोजगारदाताको व्यवसायको प्रकृति र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिलार्इ समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(६) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) समितिको निर्णय यथासम्भव सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ।

(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।