श्रम  नियमावली, २०७५

श्रम  नियमावली, २०७५

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७५।०३।०८

श्रम  ऐन, २०७४ को  दफा १८२ ले  दिएको  अधिकार  प्रयोग  गरी  नेपाल  सरकारले  देहायका  नियमहरु  बनाएको  छ।