अनुसूची १५ सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

अनुसूची १५ सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

 

 

अनुसूची-15

(नियम 7 सँग सम्बन्धित)

सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार  (Government of Nepal)

स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालय  (Office of Local Registrar)

वडा नं………,………………………..गाउँपालिका/उपमहा/महा/नगरपालिका

Ward No. ………, ……………………Rural Municipality/Sub Metropolitan/Metropolitan/Municipality

……….प्रदेश (………….Province)

सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र

 (Divorce Registration Certificate)

दर्ता नं. (Registration No.):                                                   दर्ता मिति (Registration Date): वि.सं. ………… (………A.D.)

सम्बन्ध विच्छेद मिति (Divorce Date): वि.सं. ………………………                (……………………………………………A.D.)

अदालतको नाम/Name of Court:                             /

अदालतको ठेगाना:

Address of Court:

निर्णय नं./Decision No.:                                                                            /

कार्यालयको छाप/Official Stamp

निर्णय मिति/Decision Date:वि.सं. ……………………….  (……………………………. A.D.)

विवरण (Details) पति (Husband) पत्नी  (Wife)
पूरा नाम:    
Full Name:    
जन्म मिति: वि.सं. वि.सं.
Date of Birth: A.D.                        A.D.
नागरिकता नं./राहदानी नं.    
Citizenship No./Passport No.    
स्थायी ठेगाना:    
Permanent Address :    
बाबुको पूरा नाम:    
Full Name of Father:    
आमाको पूरा नाम:    
Full Name of Mother:    
सूचक/Informant:    

 

सही (Signature):  
स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको नाम:  
Name of Local Registrar: