अनुसूची–१ श्रम इजाजतको लागि निवेदन

अनुसूची–१ श्रम इजाजतको लागि निवेदन

 

टिकट

 

(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्रम इजाजतको लागि निवेदन

श्री श्रम विभाग

………………….

मिति:-

महोदय,

 

यस प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन आवश्यक भएकोले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ एवं श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम श्रम इजाजत पत्रको लागि देहायको विवरण र कागजात सहित यो निवेदन गरेको छु /  गरेका छौं :-

१.    प्रतिष्ठानको नाम:-

२.    प्रतिष्ठान वा कार्यस्थल रहेको ठेगाना:-

३.    प्रतिष्ठानको  मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नं. / स्थायी लेखा नं. …………………. र दर्ता मिति:-

४.    प्रतिष्ठानको  मुख्य सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापकको,…

(क) नामः                             (ख) सम्पर्क नं:-

(ग) इमेलः

५.    प्रतिष्ठानसँग पत्राचार गर्ने ठेगानाः-

जिल्लाः ………………,     गाउँपालिका / नगरपालिका…………………….वडा नं. ……….         मार्गः ……………………टोलः………..

इमेलः……………………….                  फ्याक्स नं………………

६.    इजाजत माग गरिएको विदेशी श्रमिकको विवरणः

(क) नाम:-                (ख) पद:-           (ग) देश:-     (घ) राहदानी नं:-

Name:-                                           Designation:-             Nationality:-           Passport  No.:-

(ङ) शैक्षिक योग्यता:-                    (च) दक्षता :-

Qualification:-                                                       Experience:-

(छ) इजाजत माग गरिएको अवधि:-………..   ….. देखि ……. ……… सम्म

Duration:-   Since………. to……….

(ज) यसअघि नेपालमा काम गर्न इजाजत लिएको भए:-

(१) इजाजत लिएको प्रतिष्ठानको नाम :–

(२) इजाजत प्राप्त अवधि:– ……….देखि…….सम्म

७.    संलग्न कागजातः

(क)  राहदानी (कम्तीमा छ महिना म्याद भएको)को प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ख)   सम्बन्धित विदेशी नागरिकको व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा),

(ग)    प्रतिष्ठानले प्रचलित कानून बमोजिम कर चुक्ता गरेको प्रमाण,

(घ)    प्रतिष्ठानले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने कार्य योजनाको प्रति,

(ङ)    गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति आवश्यक पर्ने भए सोको प्रमाणित प्रति,

(च)    श्रम नियमावली, 2075 को नियम ७ को उपनियम (२) को खण्ड (ङ) बमोजिमको विवरण ।

८. यसमा लेखिएको व्यहोरा साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

 

प्रतिष्ठानको छाप प्रतिष्ठानको तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिको,

नाम:-

पद:-

हस्ताक्षर:-

मिति:-

 

नोट:- निवेदन दिँदा इजाजत माग गरिएको विदेशी नागरिकको हालसालै खिचेको दुर्इ प्रति फोटो समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।