अनुसूची १६ बसाइँ सराईं दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची १६ बसाइँ सराईं दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा

 

&अनुसूची-16

(नियम 7 सँग सम्बन्धित)

बसाइँ सराई दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार  (Government of Nepal)

स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालय  (Office of Local Registrar)

वडा नं………,………………………..गाउँपालिका/उपमहा/महा /नगरपालिका

Ward No. ………, …………………………..Rural Municipality/Sub Metropolitan/Metropolitan/Municipality

……………..प्रदेश (……………Province)

बसाइँ सराई दर्ता प्रमाणपत्र

(Migration Registration Certificate)

दर्ता नं.(Registration No.):                   दर्ता मिति (Registration Date): वि.सं. ……………..  (………………A.D.)

सूचकको पूरा नाम  
Applicant’s Full Name  
स्थायी ठेगाना  
Permanent Address  
नागरिकता नं.  
Citizenship No.  
सूचकको  बाबुको  पूरा नाम  
Full Name of Father of Informant  
सूचकको आमाको पूरा नाम  
Full name of Mother of Informant  
बसाइँ सरी  आएको ठेगाना  
Address Migrated from  

पारिवारिक विवरण

क्र.सं. पूरा नाम (Full Name ) जन्म मिति (Date of Birth) सूचकसँगको नाता (Relation with Informant) परिचयपत्र नं./ID (नागरिकता/ जन्म दर्ता नं./Ctz. No. /Birth Reg. No.)
       
1        
       
2        
       
3        
       
4        

 

सही (Signature):  
स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको नाम:  
Name of Local Registrar:  
कार्यालयको छाप/Official StampÆ
कार्यालयको छाप/Official Stamp

 

 

&          दोस्रो संशोधनद्वार संशोधित ।