अनुसूची–५ श्रम इजाजत प्राप्त विदेशी नागरिकको अभिलेख

अनुसूची–५ श्रम इजाजत प्राप्त विदेशी नागरिकको अभिलेख

 

(नियम १३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

श्रम इजाजत प्राप्त विदेशी नागरिकको अभिलेख

 

 

सि.नं नाम थर स्थायी ठेगाना राहदानी नं र बहाल रहने मिति नेपालमा कार्यरत संस्थाको नाम ठेगाना र फोन नं इजाजतप्राप्त व्यक्तिको परिवार वा नजिकको नातेदारको सम्पर्क व्यक्तिको  नाम र ठेगाना, कैफियत
             
             
             

नोटः भारतीय नागरिकको हकमा राहदानी नभएमा परिचय खुल्ने नम्बर अङ्कित कुनै कागजातमा उल्लेख भएको नम्बर।