अनुसूची–६ असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण

अनुसूची–६ असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण

 

(नियम २६ को उपनियम (३)  सँग सम्बन्धित)

असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण

 

क्र.सं. चोटपटकको विवरण                           अशक्तताको प्रतिशतमा

 1. दुर्इवटा अवयवको क्षति                                     १००
 2. दुवै हात वा हत्केला समेत सबै औंलाहरुको क्षति                         १००
 3. दृष्टि पुरै क्षति भएमा                                        १००
 4. पूर्ण पक्षाघात                                             १००
 5. चोटपटकको कारणबाट स्थायी रुपमा थलापरेमा                   १००
 6. एक आँखे व्यक्तिको अर्को आँखा पनि क्षति भएमा                  १००
 7. एक मात्र बाहु भएको व्यक्तिको अर्को बाहु पनि क्षति भएमा          १००
 8. एउटा मात्र गोडा भएको व्यक्तिको अर्को गोडा पनि क्षति भएमा १००
 9. एक हात तथा एक खुट्टाको क्षति भएमा                          १००
 10. कुनै अरु चोटपटकको कारणबाट स्थायी र पूर्ण अशक्तता भएमा              १००
 11. पूर्ण रुपले बहिरो भएमा                                     ७०

कुनै एक बाहुको विच्छेदन भएको अवस्था

 

 1. स्कन्ध–सन्धिको विच्छेदन                                    ८०
 2. काँध र कुहिनाबीचबाट बाहु विच्छेदन भएमा                      ७०
 3. कुहिनाबाट बाहुको क्षति भएमा                                ७०
 4. कुहिना वा नाडीको बिचबाट बाहुको क्षति भएमा                         ७०
 5. नाडीबाट हातको क्षति भएमा                                 ६०
 6. एउटा हातका चारै औंला तथा बुढी औंला समेत क्षति भएमा          ६०
 7. एउटा हातको बुढी औंला बाहेक अरु चारैवटा औंलाहरुको क्षति भएमा ४०
 8. बुढी औंलाका दुईवटा पंक्ति–अस्थि क्षति भएमा               ३०
 9. बुढी औंलाको एक पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                        २०
 10. चोर औंलाका तीनवटै पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                १४
 11. चोर औंलाका दुईवटा पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                ११
 12. चोर औंलाका एकवटा पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                  ९
 13. माझी औंलाका तीनवटै पंक्ति अस्थि क्षति भएमा               १२
 14. माझी औंलाका दुईवटा पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                ९
 15. माझी औंलाका एकवटा पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                      ७
 16. साहिली वा कान्छी औंलाका तीनवटै पंक्ति अस्थि क्षति भएमा         ७
 17. साहिली वा कान्छी औंलाका दुईवटा पंक्ति अस्थि क्षति भएमा                 ६
 18. साहिली वा कान्छी औंलाका एकवटा पंक्ति अस्थि क्षति भएमा          ५
 19. पहिलो वा दोश्रो करभ –अस्थिको थप क्षति भएमा                 ५
 20. तेश्रो चौथो वा पाचौं करभ–अस्थिको थप क्षति भएमा               ४

 

कुनै एक वा दुवै गोडाहरुको विच्छेदन भएको अवस्था

 

 1. दुवै जंघा माझबाट विच्छेदन भएमा वा एकातिर जंघाको बीचबाट गोडा

विच्छेदन भै अर्को तिरको खुट्टाको क्षति भएमा वा दुवै घुँडा भन्दा मुनिबाट

अङ्ग विच्छेदन भएमा                                       १००

 1. दुवै घुँडाको ५ ईन्च तलबाट गोडा विच्छेदन भएमा                 १००
 2. एक घुँडाको ५ ईन्च तलबाट गोडा विच्छेदन भै अर्को खुट्टाको क्षति भएमा  १००
 3. दुवै खुट्टाको विच्छेदन भै टेक्न सक्ने ठुटा मात्र बांकी रहेमा          १००
 4. दुवै खुट्टाको प्रपद र पंक्ति अस्थिबीचको सन्धिको माथिल्लो सानिध्यबाट

विच्छेदन भएमा                                                 ९०

 1. दुवै खुट्टाको प्रपद र पंक्ति अस्थिबीचको सन्धिबाट तल सबै औंलाहरु क्षति

भएमा                                                  ८०

 1. दुवै खुट्टाका सबै औंलाहरुको माथिल्लो अन्तर पंत्यास्थि सन्धिको माथिबाट

क्षति भएमा                                              ४०

 1. दुवै खुट्टाका सबै औंलाहरुको माथिल्लो अन्तर पंत्यास्थि सन्धिबाट तल

पट्टि मात्र क्षति भएमा                                       २०

 1. कटि–संन्धिको मध्यबाट विच्छेदन भएमा                           ९०
 2. कटिसन्धि भन्दा तल तर बाँकी तिघ्राको ठुटो ठूलो ट्रोक्यान्टर अस्थिबाट

५ ईन्च भन्दा छोटो रही विच्छेदन भएमा                         ८०

 1. कटि सन्धि भन्दा तल तर बाँकी तिघ्राको ठुटो ठूलो ट्रोक्यान्टर अस्थिबाट

५ ईन्चभन्दा बढी तर तिघ्राको माझभन्दा तल नपुग्दै बाँकी रहन गई गोडा

विच्छेदन भएमा                                                   ७०

 1. जंघाको माझबाट तलदेखि घुँडाबाट ३.५ ईन्च तलमा नबढाई यो बीचबाट

विच्छेदन भएमा                                                   ६०

 1. घुँडा भन्दा तल गोडा विच्छेदन भै ठुटो घुडाबाट ३.५ ईन्च देखि ५ ईन्च

को बीचको लम्बाईको रहन गएमा                                           ५०

 1. घुँडा भन्दा तल गोडा विच्छेदन भै ठुटो घुँडाबाट तल ५ ईन्च भन्दा लामो

रहन गएमा                                                           ४०

 1. एउटा खुट्टाको पूर्ण विच्छेदन भै केवल टेक्न सक्ने ठूटो मात्र रहन गएमा        ४०
 2. एउटा खुट्टाको मात्र प्रपद र पंक्ति अस्थिको सन्धिको माथिल्लो सानिध्यबाट

विच्छेदन भएमा                                                   ४०

 1. एउटा खुट्टाका सबै औंलाहरु अन्तर पत्यास्थि सन्धिको माथिल्लो

सानिध्यबाट वा प्रपद र पंक्ति अस्थिको सन्धिको माझबाट क्षति भएमा      २०

 1. खुट्टाको बुढी औंलाका दुवै पंत्यास्थि क्षति भएमा                           १०
 2. खुट्टाको बुढी औंलाका एक पंत्यास्थि क्षति भएमा                    ५
 3. खुट्टाको बुढी औंलाका केही भाग मात्र तर हड्डी समेत क्षति भएमा              ३
 4. खुट्टाको बुढी औंला बाहेक अरु कुनै औंलाको क्षति भएमा (प्रत्येकको)                 ३
 5. खुट्टाको बुढी औंला बाहेक अरु कुनै औंलाको एक भाग हड्डी मात्र

क्षति भएमा                                                            १

अन्य विशेष चोटपटकहरु

 1. एक आँखा सामान्य स्थितिमा रहँदा रहँदै अर्को आँखामा कुनै जटिलता

बेगर हुन गएको क्षतिमा                                              ४०

 1. एक आँखाको दृष्टि ठीक हुँदा हुँदै अर्को आँखाको दृष्टि शक्ति आँखाको

गेडीको कुनै जटिलता वा विरुपता बेगर लोप हुन गएमा                      ३०

 1. एक कानको श्रवण शक्तिको क्षति भएमा                                  २०

 

चोटपटक पश्चात् अवयव तथा सन्धिहरुमा उत्पन्न हुने पूर्णदृढता

 1. पृष्ठास्थि                                                 ३०
 2. स्कन्ध सन्धि                                             ४०
 3. कुहिना                                                 ३०
 4. नाडी                                                   ३०
 5. माथिल्लो र तल्लो रेडियो अल्नर सन्धि                    ३०
 6. हातको बुढी औंला (पहिलो करभ (पंत्यास्थि सन्धि)                 ६३
 7. हातको बुढी औंला बाहेक अरु कुनै एक औंलाको एक सन्धि         ३
 8. हातको बुढी औंला बाहेक अरु कुनै एक औंलाका सबै सन्धिहरु       १०
 9. हातको बुढी औंला समेत सबै औंलाका सबै सन्धिहरु               ४०
 10. कटि सन्धि                                              ४०
 11. घुँडा                                                   १९
 12. गुल्फ सन्धि                                              १९
 13. टेलस हड्डी मुनिका सन्धिहरु                                  १९
 14. खुट्टाको बुढी औंला (पहिलो प्रपद–पंत्यास्थि सन्धि)                  १९
 15. खुट्टाको बुढी औंला बाहेक खुट्टाका अरु औंलाका सन्धिहरु           १०

चोटपटक पश्चात हुने अवयवहरु वा शरीरको कुनै भाग मात्रको पक्षाघात

 

 1. मेरुदण्डको चोटपटकबाट हुने पूर्ण पक्षाघात                      १००

निम्न अङ्गको पूर्ण स्तम्भता

 1. भुजग स्नायु पुन्ज (वेर्कियल प्लेक्सस)                                 ७०
 2. रेडियल स्नायु                                             ५०
 3. मिडियनल स्नायु                                           ४०
 4. अल्नर स्नायु                                             ४०
 5. जंघा स्नायु (सियाटिक नर्व )                                 ७०
 6. भित्री पप्लिटियल स्नायु                                           ४०
 7. बाहिरी पप्लिटियल स्नायु                                    ३०

 

माथि उल्लेख नभएका अन्य अशक्तताको परिमाण यसै अनुसूचीमा परेका उस्तै प्रकारका

अवस्थालाई आधार मानी गरिनेछ ।

शब्दार्थ

१. डिग्री – परिमाण          २. डिजेवलमेन्ट – अशक्तता    ३. लिम्व – अवयव

४. लस – क्षति             ५. साइट – दृष्टि            ६. प्यारालिसिस – पक्षाघात, स्तम्भता

७. आर्म – बाहु             ८. लेग – गोडा             ९. फुट – खुट्टा

१०. एम्पुटेशन – विच्छेदन     ११. सोल्डर ज्वाइन्ट – स्कन्ध–सन्धि

१२. याल्याङ्कस् – पंक्ति–अस्थि

१३. मेटाकार्पल – करभ–अस्थि

१४. स्टम्प – ठूटो

१५. मेटाटार्सोफेलोन्जियल ज्वाइन्ट – प्रपद र पंक्ति–अस्थिबीचको सन्धि

१६. मेटाकार्पोफेलोन्जियल ज्वाइन्ट – करभ–पंत्यास्थि सन्धि

१७. इन्टरफेलोन्जियल ज्वाइन्ट – अन्तर पंत्यास्थि सन्धि

१८. डिस्टल – तल्लो

१९. प्रेँक्सिमल – माथिल्लो

२०. एण्ड वियरिङ्ग – टेक्न सक्ने मात्र

२१. स्पाइन – पृष्ठास्थि

२२. एकल – गुल्फ सन्धि

२३. स्पाइनल कर्ड – मेरुदण्ड

२४. मिडियल – भित्री

२५. लेटरल – बाहिरी

२६. हिप ज्वाइन्ट – कटि सन्धि