अनुसूची –७ श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची –७ श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

 

(नियम २७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

श्री श्रम विभाग /श्रम कार्यालय

………………….

विषय:- श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत पाउँ ।

 

महोदय,

यस कम्पनीले देहायको क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहेको र सो कार्य गर्न यस कम्पनी सक्षम रहेकोले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा (२) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम २७ को उपनियम (१) बमोजिम श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजत पत्रको लागि देहायको विवरण सहित यो निवेदन गरेको छु /गरेका छौं:-

१.    निवेदक कम्पनीको (क) नाम:                (ख) रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको ठेगाना:

२.    निवेदक कम्पनीको दर्ता नं तथा दर्ता मिति:

३.    निवेदक कम्पनीको मुख्य सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापकको नाम :

४.    कम्पनीको तर्फबाट श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्थापक वा प्रमुख:

५.    निवेदक कम्पनीले आपूर्ति गर्ने श्रमिकले गर्ने काम:

(क)

(ख)

६.    श्रमिक आपूर्ति गर्ने भौगोलिक क्षेत्र:

७.    श्रमिकको आपूर्ति गर्ने अनुमानित सङ्ख्या:

८.    निवेदक कम्पनीसँग पत्राचार गर्ने ठेगाना:

९.    संग्लन कागजातः

(क)   कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख)    कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ग)    स्थायी लेखा नम्बर  वा  मुल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(घ)    कर चुक्ता गरेको प्रमाण

(ङ)  कम्पनीको सञ्चालकहरुको  नागरिकता  प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(च)    संस्थापक वा सञ्चालकले आफू कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको र प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा नपरेको स्वघोषणा पत्र।

 कम्पनीको छाप कम्पनीको तर्फबाट निवेदन दिने आधिकारिक व्यक्तिको,-

दस्तखतः

नामः

मितिः