Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची –९ श्रमिक आपूर्तिकर्ताको  इजाजतपत्र

 

(नियम २८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग/श्रम कार्यालय………………

 

श्रमिक आपूर्तिकर्ताको  इजाजतपत्र

 

श्री……………………………….,

……………………………………।

 

यस विभाग/कार्यालयको मिति. ……………… को निर्णय अनुसार त्यस कम्पनीलार्इ …………………… क्षेत्रभित्र देहायका कामसँग सम्बन्धित श्रमिक आपूर्ति गर्न  श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ र श्रम नियमावली,२०७५ को नियम २८ बमोजिम देहायका शर्तहरू पालना गर्ने गरी यो इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ ।

 

(१) श्रमिक आपूर्ति गर्ने क्षेत्रः नेपाल राज्यभर / प्रदेशको नाम….. …………….., जिल्लाः………………..

 

(२) आपूर्ति गरिएका श्रमिकले  गर्ने कामको प्रकृतिः  (क)……………………………………,

(ख)………………………………….

 

श्रमिक आपूर्तिकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूः

१.    …

२.    ..

३.    ..

४.    ..

५.    ..

इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकृतको,-

दस्तखतः

नामः

पदः

मितिः