सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७२।३।२१

सशोधन

सशस्त्र प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७२                      २०७२।१०।२५

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।