परिच्छेद–२ सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहने समूह, श्रेणी, पद तथा सङ्गठनात्मक संरचना

परिच्छेद–२ सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहने समूह, श्रेणी, पद तथा सङ्गठनात्मक संरचना

३.    सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहने समूह तथा उपसमूह : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा देहाय बमोजिमका समूह रहनेछन् :–

(क)   साधारण समूह,

(ख)   प्राविधिक समूह ।

            (२) उपनियम (१) बमोजिमको समूहमा अनुसूची–१ बमोजिमका उपसमूह रहनेछन् ।

४.    सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहने श्रेणी तथा पद : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहने
छन् :–

(क) राजपत्राङ्कित

(ख)   राजपत्र अनङ्कित

(२) सशस्त्र प्रहरी सेवाको राजपत्राङ्कित श्रेणीमा देहायका पदहरु रहनेछन् :–

(क)   विशिष्ट श्रेणी   – सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

                                    – सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

(ख)   प्रथम श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक

                                    – सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

(ग)    द्वितीय श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

                                    – सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक

(घ)    तृतीय श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक

 (३) सशस्त्र प्रहरी सेवाका राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा देहायका पदहरु रहनेछन् :–

(क)   प्रथम श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

                                    – सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक

(ख)   द्वितीय श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक

(ग)    तृतीय श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार

                                    – सशस्त्र प्रहरी हवल्दार

                                    – सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार

(घ)    चतुर्थ श्रेणी    – सशस्त्र प्रहरी जवान वा रिक्रुट

(ङ)    श्रेणी विहिन    – सशस्त्र प्रहरी परिचर वा सो सरह

(४) सशस्त्र प्रहरी सेवाका विभिन्न समूह तथा उपसमूहमा देहाय बमोजिमका पदहरु  रहनेछन् :–

(क)   साधारण समूह, साधारण उपसमूहमा सशस्त्र प्रहरी परिचर देखि सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकसम्म,

(ख)   साधारण समूह, कानुन उपसमूहमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्म,

(ग)   साधारण समूह, लेखा उपसमूहमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारदेखि सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्म, र

(घ)   प्राविधिक समूहमा सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त  महानिरीक्षकसम्म ।

५.    सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठनात्मक संरचना : (१) प्रधान कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना अनुसूची–२ बमोजिम हुनेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरी बलमा रहने कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र कार्यालयहरुको आदेशको श्रृङ्खला (चेन अफ कमाण्ड) अनुसूची–३ बमोजिम हुनेछ ।

६.    सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख हुने : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठन प्रमुख हुनेछ र निजले ऐन, यस नियमावली र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा तथा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सशस्त्र प्रहरी प्रशासनको प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ।