परिच्छेद–४ परीक्षा सञ्चालन तथा सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ परीक्षा सञ्चालन तथा सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था

११. परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था : सशस्त्र प्रहरी सेवाको रिक्त पदमा नियुक्तिको लागी छनौट गर्न नियम १३ बमोजिम लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्क विभाजन र मूल्याङ्कन विधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१२.   विज्ञापन प्रकाशन : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहेको रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि आयोगले नेपालको विभिन्न भागमा प्रचार प्रसार हुन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा देहायका विषयहरू खुलाई विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यसरी विज्ञापन प्रकाशन भएको सूचना सञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सकिनेछ ।

(क)   पदको नाम,

(ख)   आवश्यक सङ्ख्या,

(ग)   दरखास्त दिने मिति र स्थान,

(घ)   दरखास्त दस्तूर,

(ङ)   आवश्यक न्यूनतम योग्यता,

(च)   पेश गर्नुपर्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरू,

(छ)   सम्पर्क मिति र स्थान,

(ज)   परीक्षाको तरिका,

(झ)   अन्य शर्तहरू ।

      (२) उपनियम (१) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति हुने पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्दा दरखास्त बुझाउनको लागि उम्मेदवारलाई कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको विज्ञापनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरी आयोगले तोके बमोजिमको परीक्षा दस्तूर सहित विज्ञापनमा उल्लेख भएको स्थान र समयमा दरखास्त फाराम बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) एउटै पदको खुल्ला तथा समावेशी समूहमा समेत दरखास्त फाराम बुझाउँदा प्रति थप समूह बीस प्रतिशत रकम थप दस्तूर लाग्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि बिज्ञापन प्रकाशित भईसके पछि लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनु भन्दा अघि सम्म र अन्य पदको लागि बिज्ञापन प्रकाशित भईसके पछि अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन नहुँदा सम्म रिक्त हुन आएको पदलाई सोही बिज्ञापनमा समावेश गर्न सकिनेछ ।

१३.   उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिका : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाका देहायका रिक्त पद पूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौट गर्दा देहाय बमोजिमको परीक्षाको माध्यमबाट गर्नु पर्नेछ :

(क)   सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लागि (साधारण समूहतर्फ),

(१)   प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण,

(२)   शारीरिक सहिष्णुता,

(३)   विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,

(४)   मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व (आइ.क्यू) परीक्षण,

(५)   लिखित परीक्षा,

(६)   गुणमापक परीक्षा,

(७)   विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र

(८)   अन्तर्वार्ता ।

(ख)   सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि (साधारण समूहतर्फ),

(१)   प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण,

(२)   शारीरिक सहिष्णुता,

(३)   विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,

(४)   लिखित परीक्षा,

(५)   विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र

(६)   अन्तर्वार्ता ।

(ग)   सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार (लेखा उपसमूह) र सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि (साधारण समूहतर्फ)

(१)   प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण,

(२)   लिखित परीक्षा,

(३)   विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,

(४)   शारीरिक सहिष्णुता

(५)   बिशेष स्वास्थ्य परीक्षण र

(६)   अन्तर्वार्ता ।

(घ)   प्राविधिक समूह तर्फका पदहरूको लागि,

(१)   प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण,

(२)   शारीरिक सहिष्णुता,

(३)   विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,

(४)   लिखित परीक्षा,

(५)   प्रयोगात्मक परिक्षा (विषयगत/पेशागत आधारमा),

(६)   विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र

(७)   अन्तर्वार्ता ।

(ङ)   सशस्त्र प्रहरी परिचर पदको लागि,

(१)   प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण,

(२)   विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,

(३)   शारीरिक सहिष्णुता,

(४)   प्रयोगात्मक परिक्षा (ट्रेड अनुसारको),

(५)   विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र

(६)   अन्तर्वार्ता ।

      (२) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालन हुने कुनै एक चरणको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेदवार छनौटका अन्य चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने छैन ।

१४.  परीक्षा वा विज्ञापन रद्द गर्न सक्ने : कुनै गम्भीर कारण परी परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा वा परीक्षा सञ्चालन हुँदाका बखत परीक्षा केन्द्रमा कुनै प्रकारको गडवडी वा अनियमितता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध खडा भई एक वा सबै केन्द्रमा आंशिक वा पूर्ण रुपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले कारण जनाई सो दिनको परीक्षा वा सोसँग सम्बन्धित विज्ञापन वा विज्ञापनको सम्पूर्ण परीक्षा आंशिक वा पूर्ण रुपले रद्द गर्न सक्नेछ ।

१५.   लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन : (१) आयोगले यस नियमावली बमोजिम लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम र थरसमेत उल्लेख गरी वर्णानुक्रमको आधारमा देहाय बमोजिमको सङ्ख्या थप गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :–

पदपूर्ति गर्नु पर्ने पद सङ्ख्या          थप हुने सङ्ख्या

(क)    १ देखि ५ सम्म भएमा                                    २

(ख)     ६ देखि १० सम्म भएमा                               ३

(ग)     ११ देखि १५ सम्म भएमा                             ४

(घ)     १६ देखि २० सम्म भएमा                          ५

(ङ)     २१ देखि २५ सम्म भएमा                          ६

(च)     २६ देखि ३० सम्म भएमा                           ७

(छ)     ३१ देखि ३५ सम्म भएमा                          ८

(ज)     ३६ देखि ४० सम्म भएमा                              ९

(झ)     ४१ र सोभन्दा माथि जतिसुकै भएमा         २० प्रतिशत ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रयोगात्मक परीक्षा हुने पदमा लिखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि छनौट गर्दा पद पूर्ति गर्नु पर्ने पद सङ्ख्या एक देखि पाँच सम्म भएमा थप पाँच जना उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ । पदपूर्ति गर्नु पर्ने पद सङ्ख्या छ वा सो भन्दा बढी भएमा सो पद सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा उम्मेदवारको नाम समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु   पर्नेछ ।

(३) समान तहका भिन्दा भिन्दै विज्ञापन बमोजिमको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नतिजामा नाम समावेश भएकामध्ये जति जना उम्मेदवारको नाम त्यसपछि प्रकाशन हुने पदको नतिजामा समावेश भएको छ, त्यतिकै सङ्ख्यामा थप उम्मेदवारहरूको नाम समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तिम प्राप्ताङ्क समान भएका उम्मेदवार एकभन्दा बढी भएमा त्यस्ता सबै उम्मेदवारको नाम लिखित परीक्षाको नतिजामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१), (२) वा (३)  बमोजिम नतिजाका लागि सङ्ख्या निर्धारण गर्दा शून्य दशमलव पाँच वा सोभन्दा बढी हुन आएमा मात्र पूर्ण अङ्क एक मान्नु पर्नेछ ।

(६) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ता लगायत अन्य सम्बद्ध परीक्षाको मिति, समय र स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(७) यस नियम बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा कुनै कठिनाई आईपरेमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

१६.   अन्तर्वार्ता समितिको गठन : (१) नियम १५ बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिनको निमित्त आयोगले एक जना अध्यक्ष र दक्ष वा विशेषज्ञको सूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयका दक्ष वा विशेषज्ञ समेत कम्तीमा तीन जना सदस्य रहेको अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अन्तर्वार्ता समितिको कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१७.  दक्ष वा विशेषज्ञको मनोनयन : (१) आयोगले यस नियमावली बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने काममा सहयोग गर्नको लागि सम्बन्धित विषयका आवश्यक दक्ष वा विशेषज्ञ मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन भएको दक्ष वा विशेषज्ञको पारिश्रमिक आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१८.   अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने : (१) आयोगले उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भए पछि सबै चरणका परीक्षा तथा शैक्षिक योग्यता वापतको कूल अङ्कको आधारमा सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, ठेगाना समेत उल्लेख गरी योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा आयोगले तोकेको सङ्ख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

तर वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दा पर्याप्त सङ्ख्यामा उम्मेदवार उपलव्ध हुन नसकेमा कम सङ्ख्यामा पनि सूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ ।

१९.   नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने : आयोगले नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरेको अन्तिम नतिजामा नाम समावेश भएका उम्मेवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी पठाउनेछ ।

२०.   सिफारिस रद्द गर्न सक्ने : (१) नियम १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिस बमोजिम नियुक्तिपत्र दिनु अगावै कुनै उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको गलत विवरणको कारणबाट त्यस्तो उम्मेदवारको सिफारिस रद्द गर्नु परेमा आयोगले कारण जनाई पहिले भएको सिफारिस रद्द गरी अर्को योग्यताक्रम प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अर्को योग्यताक्रम प्रकाशन भएको अवस्थामा सो योग्यताक्रम बमोजिमका उम्मेदवारलाई नियमानुसार नियुक्ति दिइनेछ ।

२१.   गोप्य रहने : आयोगले लिने परीक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अभिलेखहरु गोप्य रहनेछन् ।

२२.   बार्षिक प्रतिवेदन : आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई   महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।