परिच्छेद–५ नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

२३. न्युनतम योग्यता : सशस्त्र प्रहरी सेवाका विभिन्न समूहका पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्तिको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२४.  नियुक्ति गर्ने अधिकारी : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको देहायको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ :–

(क)   सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको – नेपाल सरकार

(ख)   सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकको  – गृह मन्त्री

(ग)   सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक देखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सम्मको – सचिव¸ मन्त्रालय

(घ)   सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको – सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

(ङ)   सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा    – सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक

(च)   सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारदेखि सशस्त्र प्रहरी – सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

(छ)   सशस्त्र प्रहरी परिचर पदमा                     – सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक

      (२) उपनियम (१) बमोजिमको नियुक्ति गर्ने अधिकारीले आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रमको आधारमा सिफारिस प्राप्त भएको मितिले राजपत्राङ्कित पदमा एक महिना भित्र र राजपत्र अनङ्कित पदमा पन्ध्र दिनभित्र नियुक्ति गरी नियुक्ति गरेको जानकारी यथाशक्य छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित उम्मेदवार र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

२५.   शपथ ग्रहण गर्ने : पहिलो पटक नियुक्ति भएका प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

२६.  वैयक्तिक विवरण फाराम : (१) पहिलो पटक नियुक्ति भएका प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले परीक्षणकाल समाप्त भएको तीस दिन भित्र अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा चार प्रति वैयक्तिक विवरण फाराम भर्नु पर्नेछ ।

(२) सबै तहका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख सशस्त्र प्रहरी कितावखाना तथा प्रधान कार्यालयले राख्नेछ र देहायका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अभिलेख देहाय बमोजिमका कार्यालयले समेत राख्नेछ :–

(क)   सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको मन्त्रालयले,

(ख)   सम्बन्धित क्षेत्रका सबै तहका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धित क्षेत्रीयस्तरको सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले ।

      (३)  सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका सबै विवरणहरु वैयक्तिक विवरणमा जनाई अध्यावधिक गरी राख्नु पर्ने दायित्व उपनियम (२) बमोजिम अभिलेख राख्ने कार्यालयहरुको हुनेछ ।

२७.   परीक्षणकाल : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति हुने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्षको लागि परीक्षणकालमा राखिनेछ ।

तर,

(क)   एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको आधारभूत तालीम भएमा आधारभूत तालीम अवधिभर परीक्षणकालमा रहेको मानिनेछ ।

(ख)   एकपटक परीक्षणकाल पूरा गरेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा राखिने छैन ।

      (२) परीक्षणकालमा रहेको कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ ।

(३) परीक्षणकाल भित्र नियुक्ति बदर नगरिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ ।

२८.  आधारभूत तालीम सम्पन्न गर्नुपर्ने :  (१) खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भई नियुक्ति पाएको प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सो पदको निमित्त तोकिएको आधारभूत तालीममा सहभागी भई तालीम सम्पन्न गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) आधारभूत तालीम सफलतापूर्वक सम्पन्न नगरेका उम्मेदवारहरूलाई सशस्त्र प्रहरी कारबाही तथा जिम्मेवारीमा खटाईने छैन ।

(३) आधारभूत तालीममा सफल भएका उम्मेद्वारहरूलाई मात्र दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान  गरिनेछ ।

२९.   जेष्ठताक्रम कायम गर्ने : (१) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको जेष्ठताक्रम कायम गर्दा निजहरूले सशस्त्र प्रहरी आधारभूत तालीममा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा जेष्ठताक्रम कायम हुने गरी स्थायी परिचय (आई.डि)नम्बर दिइनेछ ।

तर प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको योग्यताक्रमको आधारमा प्रशिक्षार्थी नम्बर कायम गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आधारभूत तालीममा समावेश भई कुनै कारणवश तालीम सम्पन्न नगरेका उम्मेदवारको हकमा निजले नियुक्ति पाएको समूहको सबैभन्दा अन्तिम क्रममा जेष्ठताक्रम कायम हुनेछ ।

(३) बढुवा भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित बढुवाको सिफारिसको क्रम अनुसार जेष्ठताक्रम कायम हुनेछ ।

(४) खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भई नियुक्ति पाई विशेष कारणले सशस्त्र प्रहरी आधारभूत तालीममा सहभागी नभएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी अर्को पटकको तालीममा सहभागी भई तालीममा सफल भएमा निजको जेष्ठताक्रम निजसँग छनौट भई सशस्त्र प्रहरी आधारभूत तालीम लिई सकेका अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी भन्दा पछाडि क्रमशः कायम गरिनेछ ।

(५) सशस्त्र प्रहरी सेवामा पुनर्बहाली भएका तथा तल्लो पदमा घटुवा भएकोमा सुरु निर्णय बदर भई आएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा पुनर्बहाली भएको वा सुरु निर्णय बदर भएको मितिदेखि जेष्ठता कायम गरिनेछ ।

(६) तल्लो पदमा घटुवा भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा घटुवा भएको मितिदेखि सो पदको जेष्ठता कायम गरिनेछ ।

३०.   नियुक्ति बदर हुन सक्ने अवस्था : नियुक्ति गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा नियुक्ति बदर गर्नसक्नेछ :–

(क)   सम्बन्धित पदको लागि निर्धारण भए बमोजिमको योग्यता नभएको वा नरहेको प्रमाणित भएमा,

(ख)   परीक्षणकाल अवधिमा काम सन्तोषजनक नभएमा,

(ग)   आधारभूत तालीममा सहभागी नभएमा वा तालीम छाडी भागेमा,

(घ)   आधारभूत तालीममा लगातार दुई पटकसम्म असफल भएमा,

(ङ)   तोकिएको म्याद भित्र नियुक्ति पत्र बुझ्न नआएमा ।

३१.  बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति : (१) देहायको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था परेको सात दिन भित्र अख्तियारवालाले वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि माग गर्नु पर्नेछ :–

(क)   नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना पाएको वा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र नियुक्तिपत्र लिन नआएमा वा नियुक्ति लिई तोकिएको म्यादभित्र बहाल नभएमा, वा

(ख)   नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवारको मृत्यु भई वा निजले राजीनामा दिई वा अन्य पदमा नियुक्ति भई सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र पद रिक्त हुन आएमा ।

      (२) उपनियम (१) बमोजिम वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको माग भएमा सोको पन्ध्र दिन भित्र आयोगले वैकल्पिक उम्मेवारलाई योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि सिफारिस    गर्नेछ ।

३२.  सेवा करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने : (१) प्राविधिक सेवा तर्फको कुनै पदमा भएको विज्ञापन बमोजिम आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवारको सिफारिस हुन नसकेमा र त्यस्तो पद पूर्ति गर्न अत्याश्यक भई कुनै व्यक्तिको विशेषज्ञता सो सेवाको लागि अत्यावश्यक छ भन्ने लागेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयले बढीमा दुई वर्षसम्मको लागि विशेषज्ञको रुपमा सेवा करारमा नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा करारमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था करारनामामा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम सेवा करारमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई देहायको जिम्मेवारी र सुविधा दिइने छैन :

(क)   सशस्त्र प्रहरी बलको निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा तथा शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी,

(ख)   सशस्त्र प्रहरीको दर्ज्यानी चिन्ह तथा पोशाक प्रयोग गर्ने सुविधा, र

(ग)   सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पाउने लत्ता कपडा र रासन सुविधा ।