परिच्छेद–६ पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी ब्यवस्था

परिच्छेद–६ पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी ब्यवस्था

३३. पदस्थापना : यस नियमावली बमोजिम खुल्ला तथा बढुवाद्वारा सिफारिस भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सुरु पदस्थापना गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालीमस्तर, ज्ञानसीप, कार्यदक्षता, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक रुचि र चाहनालाई समेत ध्यान दिई पदस्थापना गरिनेछ ।

३४.   सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गरिनेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निजको समूह, उपसमूहभित्र मात्र सरुवा गरिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सरुवा गर्दा “क” र “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा साधारणतया अठार महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि सरुवा गरिने छैन ।

(४) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया संवेदनशील स्थानमा अठार महिना र एउटै स्थानमा तीन वर्षभन्दा बढी काममा लगाईने छैन ।

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “संवेदनशील स्थान” भन्नाले नेपाल सरकारले सुरक्षाको दृष्टीले संवेदनशील भनी तोकेको स्थानलाई सम्झनु पर्छ ।

३५.   सरुवा गर्ने अधिकार : (१) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार देहायका अधिकारीलाई
हुनेछ :

(क)   सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई नेपाल सरकार,

(ख)   सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई गृहमन्त्री,

(ग)   सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसम्मलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक,

(घ)   सशस्त्र प्रहरी परिचर देखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरिक्षकसम्मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको अधिकृत,

(ङ)   खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ।

      (२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सरुवा गर्दा प्रधान कार्यालयको स्वीकृत लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ ।

३६.   काज सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सामान्यतया काजमा राखिने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रधान कार्यालयले कुनै विशेष कामको लागि वा प्राविधिक सेवाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार रिक्त पदमा अवधि तोकी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम काज खटाइएको पद पूर्ति भएमा त्यस्तो पदमा काजमा रहेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी आफ्नो पदाधिकार रहेको स्थानमा स्वतः फिर्ता भएको मानिनेछ ।

३७.   कायम मुकायम तथा निमित्त सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको कुनै पद रिक्त रही कार्यालयको काममा बाधा पर्न गएमा सो पदमा कायम मुकायम मुकरर गरी काममा लगाउन सकिनेछ ।

(२) यस नियम बमोजिम कायम मुकायम मुकरर गर्दा सो पदमा बढुवाको लागि योग्यता पुगेको एक तह मुनीको सबैभन्दा जेष्ठ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र कायम मुकायम मुकरर गरिनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा अवधिको आधारमा बढुवाको योग्यता नभएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई समेत कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिनेछ ।

(४) कायम मुकायम मुकरर भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले जुन पदमा कायम मुकायम मुकरर भएको हो सो पदको दर्ज्यानी चिन्ह र सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

(५) सशस्त्र प्रहरीको देहायको पदमा देहायको निकाय वा अधिकारीले कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ :–

(क)   राजपत्राङ्कित सशस्त्र प्रहरी अधिकृत पदमा मन्त्रालय,

(ख)   राजपत्र अनङ्कित तहको सशस्त्र प्रहरी पदमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ।

      (६) कुनै कारणले कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित भएमा सोही कार्यालयका सबैभन्दा वरिष्ठ सशस्त्र प्रहरीले सो पदको निमित्त भई काम गर्नेछ ।

(७) उपनियम (१) बमोजिम कायम मुकायम मुकरर भएको वा उपनियम (६) बमोजिम निमित्त भई काम गरेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफुले जुन पदमा कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गरेको हो सो पदको तलब भत्ता र रासन सुविधा पाउनेछ ।

तर पन्ध्र दिन भन्दा कम अवधि निमित्त भई काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो तलब भत्ता र रासन सुविधा पाउने छैन ।

(८) कायम मुकायम वा निमित्त भै काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उपनियम (७) बमोजिम पाउने तलब भत्ताको अङ्क निजले एक श्रेणी वा तह माथीको पदमा बढुवा पाएमा पाउने तलब भत्ताको अङ्कभन्दा बढी हुने छैन ।