अनुसूची -२ सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना

अनुसूची -२ सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना

अनुसूची -२

(नियम ५ को उपनियम () सँग सम्बन्धित)

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना