अनूसुची–३ सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालय  र कार्यालय प्रमुख

अनूसुची–३ सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालय  र कार्यालय प्रमुख

अनूसुची

(नियम ५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालय  कार्यालय प्रमुख

कार्यालयहरु कार्यालय प्रमुख
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक
प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका विभाग सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक
महानगरीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालय सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल निर्देशनालय सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक
क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय (बाहिनी) सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल तालीम महाविद्यालय सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल युक्ति तालीम महाविद्यालय सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल तालीम केन्द्र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल गण सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक
सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोष्ट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक
 नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको अन्य सशस्त्र प्रहरी कार्यालय नेपाल सरकारले तोकेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत