अनुसूची–५ शपथ ग्रहण

अनुसूची–५ शपथ ग्रहण

अनुसूची

(नियम २५ सँग सम्बन्धित)

शपथ ग्रहण

 

म………………………….. सत्य, निष्ठा, प्रतिवद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्छु/इश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि, नेपालको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता, ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय, पक्षपात, लोभ, माया वा द्वैषभाव नराखी पालन गर्नेछु ।

 

शपथ ग्रहण गर्नेको सही :–                               शपथ ग्रहण गराउनेको सही :–

नाम :–                                                             मितिः–

मिति :                                                                नामः–

स्थानः–                                                            पदः–

कार्यालयः–