अनुसूची – ७ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची – ७ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची – ७

(नियम ४४ को उपनियम ()सँग सम्बन्धित)

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

 भाग-१

राजपत्राङ्कित सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको निमित्त

१.    अवधि …………………मिति……………………..देखि…………………….सम्म

२.    स्थायी परिचय (आई.डि) नं: ……………………………

३.    नाम थर …………………………………….                                           ४. दर्जा …………………………..

५.    कार्यरत निकाय ……………………………..

६.    प्रतिवेदन अवधिमा कार्यरत अन्य निकायहरू ……………

७.    हालको पदमा विभागीय कारबाही भएको भए सो को विवरण …………………

८.    शुरु नियुक्ति मिति ……………………..                                           ९. हालको पदमा नियुक्ति मिति ………………….

१०.   कार्य सम्पादन विवरण :

१०.१ शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनको विवरण/नेतृत्व तथा जिम्मेवारी :-

क)

ख)

ग)

घ)

ङ)

१०.२ व्यवस्थापन तथा समन्वय क्षेत्रमा गरेका उल्लेखनीय कार्य :-

क)

ख)

ग)

घ)

ङ)

१०.३ सिर्जनशील तथा मातहत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि गरिएका कार्य :-

क)

ख)

ग)

घ)

ङ)

१०.४ अन्य उल्लेखनीय कार्य :-

क)

ख)

ग)

घ)

ङ)

सुपरिवेक्षकसमक्ष पेश                                       कर्मचारीको दस्तखत :-

गरेको मिति :-                                                   नाम थर :-

मिति:-

११.  आधारभूत मूल्याङ्कन

११.१ व्यक्तिगत गुणको मूल्याङ्कन :

क्र.सं. मूल्याङ्कनकर्ता सुपरीवेक्षकको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ८)

पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ४)

पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ४)

 

विवरण
ईमान्दारी/अनुशासन      
शिष्टता/नैतिकता      
आत्मविश्वास      
सहकार्य      
निष्पक्षता      
सेवा प्रवाह/जनसम्पर्क      
सेवाप्रति निष्ठा      
शारीरिक क्षमता      
जम्मा प्राप्ताङ्क अङ्कM–

अक्षरM–

अङ्कM–

अक्षरM–

अङ्कM–

अक्षरM–

 

 

११.२. कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन :-

सि.नं. मूल्याङ्कनकर्ता सुपरीवेक्षकको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ८)

पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ४)

पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ४)

विवरण
पेशागत ज्ञान      
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता      
नेतृत्व गर्न सक्ने खुबी/निर्णयात्मक क्षमता      
उत्तरदायित्व      
कामको परिणाम      
सिर्जनशिलता/दुरदर्शीता      
प्रेरित गर्ने खुबी/सञ्चार क्षमता      
आर्थिक अनुशासन      
जम्मा प्राप्ताङ्क अङ्कM–

अक्षरM–

अङ्कM–

अक्षरM–

अङ्कM–

अक्षरM–

११.३. कार्यान्वयन स्थितिको मूल्याङ्कन :-

सि.नं. मूल्याङ्कनकर्ता सुपरीवेक्षकको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क ४)

पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क २)

पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क २)

विवरण
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनको विवरण/नेतृत्व तथा जिम्मेवारी      
व्यवस्थापन तथा समन्वय क्षेत्रमा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरू      
सिर्जनशील तथा मातहत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि गरिएका कार्य      
आर्थिक तथा नैतिक अनुशासन      
जम्मा प्राप्ताङ्क अङ्कः–

अक्षरः–

अङ्कः–

अक्षरः–

अङ्कः–

अक्षरः–

 

सुपरीवेक्षकको राय :-

सुपरीवेक्षकको नामथर :-

दस्तखत :-

स्थायी परिचय (आई.डि) नं:

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :-

 

पुनरावलोकन कर्ताको राय :-

पुनरावलोकनकर्ताको नाम, थर :-

दस्तखत :-

स्थायी परिचय (आई.डि) नं:-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :-

पुनरावलोकन समितिको राय :-

पुनरावलोकन समिति :-

 

क्र.सं. नामथर पद स्थायी परिचय (आई.डि.नं.) कार्यालय दस्तखत
         
         
         

 

द्रष्टव्य:

(१)   सुपरिवेक्षकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा प्रत्येक खण्डमा उल्लिखित प्रत्येक आधार वापत अति उत्तम (१.०), उत्तम (०.८), सामान्य (०.६०) र न्यून (०.५०) अङ्क प्रदान गर्नु  पर्नेछ ।

(२)   पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा प्रत्येक खण्डमा उल्लिखित प्रत्येक आधार वापत अति उत्तम (०.५०), उत्तम (०.४०), सामान्य (०.३०) र न्यून (०.२५) अङ्क प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

 

भाग-२

राजपत्र अनङ्कित सशस्त्र प्रहरीको निमित्त

१.    अवधि …………………मिति……………………..देखि…………………….सम्म

२.    स्थायी परिचय (आई.डि) नं……………………………

३.    नाम थर …………………………………….                                 ४. दर्जा …………………………..

५.    कार्यरत निकाय ……………………………..

६.    प्रतिवेदन अवधिमा कार्यरत अन्य निकायहरू ……………

७.    हालको पदमा विभागीय कारबाही भएको भए सो को विवरण …………………

८.    शुरु नियुक्ति मिति ……………………..                                     ९. हालको पदमा नियुक्ति मिति ………………….

१०.   मूल्याङ्कनको आधार :-

सि.नं मूल्याङ्कनकर्ता

 

सुपरीवेक्षकको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क २०)

पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क १०)

पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन

(पूर्णाङ्क १०)

जम्मा
विवरण
अनुशासन  र सहयोगी भावना        
शारीरिक क्षमता, साहस र सहन शक्ति        
उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता र निर्भरता        
व्यावसायिक ज्ञान र शीपको प्रयोग र कार्य कुशलता        
नैतिकता र इमानदारिता        
लगनशील र शिष्टता        
निर्देशन अनुसार काम गर्ने क्षमता

 

       
सेवा प्रति निष्ठा        
स्थिति अनुसार काम गर्ने क्षमता र निर्णायक शक्ति        
१० कामको स्तर र परिमाण        
जम्मा        

 

सुपरीवेक्षकको नाम :             पुनरावलोकनकर्ताको नाम :                पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीको

दस्तखत :                              दस्तखत :                                 नाम, दर्जा, दस्तखत, स्थायी परिचय -आई.डि) नं.,मिति तथा कार्यालय :

मिति :                                   मिति :                                       (क)

दर्जा :                                    दर्जा :                                        (ख)

कार्यालय :                            कार्यालय :                                  (ग)

द्रष्टव्य :

(१)   सुपरिवेक्षकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा प्रत्येक खण्डमा उल्लिखित प्रत्येक आधार वापत अति उत्तम (२.०), उत्तम (१.७५), सामान्य (१.५) र न्यून (१.२५) अङ्क प्रदान गर्नु  पर्नेछ ।

(२)   पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा प्रत्येक खण्डमा उल्लिखित प्रत्येक आधार वापत अति उत्तम (१.०), उत्तम (०.८०), सामान्य (०.६०) र न्यून (०.५) अङ्क प्रदान गर्नु पर्नेछ ।