अनुसूची-९ सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति

अनुसूची-९ सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति

अनुसूची-९

(नियम ४४ को उपनियम () सँग सम्बन्धित)

सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति

 

सि.नं. पद सुपरीवेक्षक पुनरावलाेकनकर्ता पुनरावलाेकन समिति
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, गृह मन्त्रालय मुख्य सचिव १. मुख्य सचिव,

२. सचिव, गृह मन्त्रालय

सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सचिव, गृह मन्त्रालय १. सचिव,गृह मन्त्रालय

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक १. सचिव,गृह मन्त्रालय

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

३. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

 सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब  महानिरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

२. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

३. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब  महानिरीक्षक

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब  महानिरीक्षक १. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

२. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

३. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी नायब  महानिरीक्षक

सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक १. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी नायब  महानिरीक्षक

३. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक

 

सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

 

१. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

२. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी नायब  महानिरीक्षक

३. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक

 

सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक १. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक

२. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

३. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक

सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हबल्दार, सशस्त्र प्रहरी हबल्दार, सशस्त्र प्रहरी सहायक हबल्दार र सशस्त्र प्रहरी जवान सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक  वा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक १. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

२. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरिक्षक,

३. सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक,