अनुसूची–१२ चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत प्रदान गरिने अङ्कको मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची–१२ चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत प्रदान गरिने अङ्कको मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची१२

चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत प्रदान गरिने अङ्कको मूल्याङ्कन फाराम

खण्ड

राजपत्राङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको लागि

१. नाम थरः                                                         २. पद:

३. बिशिष्टिकृत कार्य क्षेत्रः                                   ४. कार्यरत कार्यालयः

५. कार्यरत अवधिः  मिति ……………………देखि ………………सम्म ।

६. सिफारिसकर्ताले बुँदागत रुपमा संक्षेपमा उल्लेख गर्नु पर्ने बिषयहरुः

(१) पदको जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने स्तर:–

(क)

(ख)

(२) आफु कार्यरत ईकाई वा सङ्गठनको छवि उच्च राख्न प्रदर्शन गरेको सिर्जनशील एवं लगनशिलताको स्तरः–

(क)

(ख)

(३) दिइएको कार्य/जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा प्रदर्शन गरेको स्तर:–

(क)

(ख)

(४) आवश्यकता अनुसार आई परेका चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने स्तर :–

(क)

(ख)

(५) स्थिती अनुसार काम गर्ने क्षमता र निर्णायक शक्तिको स्तर:–

(क)

(ख)

सिफारिस गर्ने अधिकृत

नामथर :

दर्जा :

दस्तखत :

कार्यालय :                                                                मिति :

७. मूल्याङ्कनकर्ताको मूल्याङ्कनः–

निर्वाह गरेको चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारीको क्षेत्रको महलमा अङ्क प्रदान गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य क्षेत्र, सिफारिसकर्ताको सिफारिस र कार्य सम्पादन स्तर समेतलाई मध्येनजर गर्दै देहायमा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम १, २ वा अधिकतम ३ अङ्कका दरले प्रदान गर्न सकिनेछ ।

 

क्र.सं. निर्वाह गरेको चुनौति वा बिशेष जिम्मेवारी क्षेत्र मूल्याङ्कन कैफियत
जोखिम/कार्य गम्भिरताको स्तर        
श्रृजनशिलता र कार्य परिमाणको स्तर        
कार्य सम्पादनमा विशेषज्ञताको स्तर        
प्राप्त उपलब्धिको स्तर (समन्वय¸ सङ्गठनको छवि¸ सेवा प्रवाह र जनसम्पर्क आदीको आधारमा)        
जम्मा        

 

(२)   खण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्र वापत प्राप्त कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिम एकमुष्ट अङ्क प्रदान गरिनेछ :–

(क) ४ देखि ६ अङ्क आएमा सामान्य/चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वापतको अङ्क

(ख)  ७ देखि ९ आएमा  मध्यमस्तरको चुनौतीपूर्ण/विशेष जिम्मेवारी वापतको अङ्क

(ग)  १० देखि १२ आएमा अति चुनौतीपूर्ण/विशेष जिम्मेवारी वापतको अङ्क

(३)   मुल्याङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरेको अङ्क:

 

मूल्याङ्कनकर्ताको नामथर :

दर्जा :

दस्तखत :

कार्यालय :                                                          मिति :

खण्ड ख

राजपत्र अनङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको लागि

 १. नाम थर :                                      २. पद :

३. बिशिष्टिकृत कार्य क्षेत्र :                ४. कार्यरत कार्यालय :

५. कार्यरत अवधी :   मिति ……………………देखि……………..सम्म ।

६. सिफारिसकर्ताको सिफारिसः कुनै एकमा चिन्ह (ü) लगाउनु पर्ने ।

(१) आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने स्तर :

उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

­­­­­­­

२) आफु कार्यरत ईकाई वा सङ्गठनको छवि उच्च राख्न प्रदर्शन गरेको सिर्जनशील एवं लगनशिलताको स्तर :

उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

 

३)  दिइएको कार्य/जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा प्रदर्शन गरेको स्तर :

उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

 

(४) आवश्यकता अनुसार आई परेका चुनौती/जोखिम वा बिशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने स्तर :

उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

 

(५) स्थिती अनुसार काम गर्ने क्षमता र निर्णायक शक्तिको स्तर:

उत्कृष्ट सामान्य अपेक्षाकृत रुपमा न्यून

 

७. मूल्याङ्कन कर्ताको मूल्याङ्कन :–

निर्वाह गरेको चुनौती वा बिशेष जिम्मेवारीको क्षेत्रको महलमा अङ्क प्रदान गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य क्षेत्र, सिफारिसकर्ताको सिफारिस र कार्य सम्पादन स्तर समेतलाई मध्येनजर गर्दै देहायमा उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम १, २ वा अधिकतम ३ अङ्कका दरले प्रदान गर्न सकिनेछ ।

 

क्र.सं. निर्वाह गरेको चुनौति वा बिशेष जिम्मेवारी क्षेत्र मूल्याङ्कन कैफियत
जोखिम/कार्य गम्भिरताको स्तर        
श्रृजनशिलता र कार्य परिमाणको स्तर        
कार्य सम्पादनमा विशेषज्ञताको स्तर        
प्राप्त उपलब्धिको स्तर (समन्वय¸ सङ्गठनको छवि¸ सेवा प्रवाह र जनसम्पर्क आदीको आधारमा)        
जम्मा        

 

(२)  खण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्र वापत प्राप्त कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिम एकमुष्ट अङ्क प्रदान गरिनेछ:–

(क) ४ देखि ६ अङ्क आएमा सामान्य/चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वापतको अङ्क

(ख) ७ देखि ९ आएमा मध्यमस्तरको चुनौतीपूर्ण/विशेष जिम्मेवारी वापतको अङ्क

(ग) १० देखि १२ आएमा अति चुनौतीपूर्ण/ विशेष जिम्मेवारी वापतको अङ्क

(३) मूल्याङ्कित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरेको अङ्कः

मूल्याङ्कनकर्ताको नामथर :

दर्जा :

दस्तखत :

कार्यालय :                                                          मिति :