अनुसूची -१४ (नियम १४२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) बिदा तथा उपचार खर्चको अभिलेख

अनुसूची -१४ (नियम १४२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) बिदा तथा उपचार खर्चको अभिलेख

अनुसूची -१

(नियम १४२ को उपनियम () सँग सम्बन्धित)

बिदा तथा उपचार खर्चको अभिलेख

 

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको नाम :

श्रेणी र पद :

सेवा समूह :                                       स्थायी परिचय (आई.डि) नं.

घर बिदा बिरामी बिदा प्रसुती बिदा प्रसुती स्याहार बिदा अध्ययन बिदा उपचार खर्च प्रमाणित गर्ने अधिकृतको दस्तखत कैफियत
जम्मा

 

खर्च बाँकी जम्मा

 

खर्च बाँकी जम्मा

 

खर्च बाँकी जम्मा

 

खर्च बाँकी जम्मा

 

खर्च बाँकी मिति रकम
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९