अनुसूची -१५ सशस्त्र प्रहरी अधिकृत र सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि प्रारम्भिक पोशाक र सामान

अनुसूची -१५ सशस्त्र प्रहरी अधिकृत र सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि प्रारम्भिक पोशाक र सामान

अनुसूची -१

(नियम १४७ को उपनियम () सँग सम्बन्धित)

सशस्त्र प्रहरी अधिकृत र सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि प्रारम्भिक पोशाक र सामान

 

() व्यक्तिगत सामान

क्र.सं.  विवरण                                                       सङ्ख्या          खपत  अवधि

१.    गरम मौसमको टेरिकटन कमिज                       २ वटा               २ वर्ष

२.    गरम मौसमको टेरिकटन पाइन्ट                        २ वटा               २ वर्ष

३.    चुस्ता -कम्ब्याट ड्रेस)                                         २ जोर              १ वर्ष

४.    खैरो रङ्गको हाप पाईन्ट -तालीमको अवधिमा)    २ वटा             १ वर्ष

टेलिकटन कमिज -तालीमको अवधिमा)                   २ वटा              १ वर्ष

५.    ब्यारेट क्याप                                                    १ वटा                १ वर्ष

६.    सिठ्ठी                                                               १ वटा               ५ वर्ष

७.    सिठ्ठी कर्ड                                                       १ वटा               १ वर्ष

८.    वेभ वेल्ट                                                        १ वटा                 ४ वर्ष

९.    पि.टी गन्जी/पि.टी कट्टु                               २ जोर                  १ वर्ष

१०.   पि.टी जुत्ता                                                   १ जोर                  १ वर्ष

११.   बुट                                                             १ जोर                   १ वर्ष

१२.   प्रहरी कुम व्याज                                         १ जोर                  ५ वर्ष

१३.   टोपी ब्याज                                                १ वटा                   १० वर्ष

१४.   उनी कम्बल                                              २ वटा                  २ वर्ष

१५.   ग्राउण्ड सिट                                              १ वटा                   ३ वर्ष

१६.   लाइन डोरी                                              १० मिटर               ५ वर्ष

१७.   फरेसक्याप जाडो र गरम मौसमको

(अधिकृतलाई मात्र)                                        १ वटा                    ५ वर्ष

१८.   बर्षादी (पंचु)                                         १ वटा                   २ वर्ष

१९.   झुल                                                     १ वटा                     २ वर्ष

२०.   रुकस्याक ब्याग -ठूलो झोला)              १ वटा                    ५ वर्ष

२१.   खुकुरी                                                १ वटा                    १० वर्ष

२२.   दर्ज्यानी चिन्ह -जाडो र गरम मौसम)     १ जोर                  २ वर्ष

२३.   जङ्गल हैट                                            १ वटा                  ३ वर्ष

२४.   मेसटिन                                              १ वटा                   ३ वर्ष

२५.   टप बुट -सिनियर अधिकृतलाई मात्र)     १ जोर             २ वर्ष

२६.   स्लिपिङ्ग ब्याग                                     १ थान               ३ वर्ष

२७.   म्याट्रेस                                              १ थान                 ३ वर्ष

२८.   गरम र जाडो  मौसमको ट्युनिक सेट

(कलरडक्स, एक्युलेट, छालाको वेल्ट, र्टाई, दर्ज्यानी चिन्ह आदि)

(राजपत्राङ्कति अधिकृतको लागिमात्र)           १/१ थान             ७ वर्ष

२९.   गरम र जाडो मौसमको सेरिमोनियल  सेट

(राजपत्राङ्कति अधिकृतको लागिमात्र)          १/१  थान              ७ वर्ष

 

()   यूनिट सामान

क्र.सं.   विवरण                                           सङ्ख्या                खपत अवधि

१.    रेन सुट                                                   १ वटा                 २ वर्ष

२.    प्लोरोसेन्ट क्रसवेल्ट                                १ वटा                  ४ वर्ष

३.    प्रहरी ब्याटन                                         १ वटा                   ५ वर्ष

४.    व्याटन होल्डर                                      १ वटा                   २ वर्ष

५.    नोटबुक होल्डर                                    १ वटा                    २ वर्ष

६.    रिल्भरपोज अधिकृतहरुको लागि मात्र      १ वटा                ५ वर्ष

७.    गोलीपोज अधिकृतहरुको लागि मात्र        १ वटा               ५ वर्ष

८.    हेल्मेट                                                  १ वटा                   ५ वर्ष

९.    वैव इक्यूपमेण्ट सेट                               १ वटा                 ४ वर्ष

१०.   क्यारियर सहितको पानी तुम्लेट              १ वटा               ४ वर्ष

११.   किट बक्स                                              १ वटा             ३ वर्ष

 

()  जाडो मौसमको पोशाक

क्र.सं.    विवरण                             सङ्ख्या              खपत अवधि

१.    उनी कमिज                            २ वटा                 २ वर्ष

२.    उनी पाईन्ट                            २ वटा                 २ वर्ष

३.    क्याम कम्फोट                         १ वटा               ४ वर्ष

४.    उनी मोजा                             १ जोर                   १ वर्ष

५.    उनी जर्सी                             १ वटा                  १ वर्ष

६.    उनी पन्जा                             २ जोर               २ वर्ष

७.    उनी अण्डर वेयर                    २ वटा               २ वर्ष

८.    उनी गन्जी (हाईनेक)               २ वटा               २ वर्ष

९.    ज्याकेट (चुस्ता/वर्किङ्ग ड्रेस)         १/१ वटा     २ वर्ष

 

()  विन्टर तथा स्नो क्लोदिङ्ग

क्र.सं.    विवरण                             सङ्ख्या        खपत अवधि

१.    स्लिपिङ्ग व्याग                          १ वटा             ४ वर्ष

२.    स्नो उलन भेष्ट ट्राउजर             १ जोर             २ वर्ष

३.    स्नो बुट                                       १ जोर        १ वर्ष

४.    स्नो पार्क ज्याकेट                       १ थान         ५ वर्ष

५.    स्नो पञ्जा                                १ जोर             १ वर्ष

६.    कटन प्याडेट युनिर्फम सुट       १ जोर           ३ वर्ष

७.    स्नो क्याप                             १ वटा           १ वर्ष

८.    स्नो गगल्स                            १ वटा           १ वर्ष

९.    स्नो मोजा                             १ जोर           १ वर्ष

 

()  अन्य सामान (यूनिटको लागि)

क्र.सं.    विवरण                             सङ्ख्या                 खपत अवधि

१.    हत्कडी                                  ६ जोर                     १० वर्ष

२.    प्राथमिक उपचार बक्स            १ जोर                    २ वर्ष

३.    दुर्वीन                                     १                            १० वर्ष

४.    क्यामरा                               १                              १० वर्ष

५.    फिल्महरु                        आवश्यक सङ्ख्या         १ वर्ष

६.    प्रिजनेटिक आयल कम्पास             २                  १० वर्ष

७.    सम्बन्धित इलाकाको म्याप          ३ सेट              ५ वर्ष

८.    म्याप केस                                   २ सेट             २ वर्ष

९.    र्सर्भिस प्रोटेक्टर                         २                     २ वर्ष

१०.   भेरीलाइट पेस्तोल                     १                      १५ वर्ष

११.   टोटाहरु                         आवश्यक सङ्ख्या     १ वर्ष

१२.   पाल                           आवश्यक सङ्ख्या       ६ वर्ष

 

()  प्रहरी परिचरको लागि दिइने सामान तथा पोशाक

क्र.सं.    विवरण                       सङ्ख्या              खपत अवधि

१     चुस्ता (कम्ब्याट ड्रेस)          २ जोर                   २ वर्ष

२     ज्याकेट (चुस्ता)                   १ थान                २ वर्ष

३     पि.टी गन्जी                      ४ जोर                 २ वर्ष

४     कट्टु                                २ थान                 २ वर्ष

५     पि.टी. जुत्ता                      २ जोर             २ वर्ष

६     उनी मोजा                       २ जोर             २ वर्ष

७     गरम मोजा                      २ जोर             २ वर्ष

८     उनी जर्सी                       १ थान             १ वर्ष

९     ग्राउण्ड सिट                     १ थान             ३ वर्ष

१०   झुल                                 १ थान             ३ वर्ष

११   कम्बल                            २ थान             ३ वर्ष

१२   पानी बर्षादी (पंचु)          १ थान             ३ वर्ष

१३   मेसटीन                         १ सेट             २ वर्ष

१४   उनी अण्डर ट्राउजर        १ थान             २ वर्ष

१५   उनी अण्डर भेष्ट              १ थान             २ वर्ष

१६   २४ इन्चको बक्स (टिनको­)  १ थान             ५ वर्ष

१७   बुट                            १ जोर             १ वर्ष

 

()  प्राविधिक समूह अर्न्तर्गत स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीहरुलाई दिईने अतिरिक्त पोशाक सुविधा

(१) फिमेल स्वीपर महिला कर्मचारीहरुलाई कमिज, पाईन्ट र जर्सी सटृामा निम्नानुसार दिईनेछ :-

सि.नं.       विवरण                                 सङ्ख्या               खपत अवधि

१.          खरानी रङ्गको कटन धोती               २ थान                      १ वर्ष

२.          खरानी रङ्गको कटन पेटीकोट        २ थान                     १ वर्ष

३.          खरानी रङ्गको कार्डिगन                 १ थान                     ३ वर्ष

४.          खरानी रङ्गको रुवी व्लाउज           २ थान                     १ वर्ष

 

(२)   निम्न कर्मचारीहरुलाई निम्नानुसारको अतिरिक्त पोशाक दिईनेछ :

सि.नं. व्यक्ति                          विवरण                            सङ्ख्या         खपत अवधि

१.    सबै स्वास्थ्य प्राविधिक        सेतो टेरिकटन एप्रोन              १ थान                     २ वर्ष

२.    हेड कुक                          सेतो टेरिकटन कोट                १ थान                      १ वर्ष

३.    सबै कुक                          सेतो कुक क्याप                     २ थान                     १ वर्ष

सेतो एप्रोन                              २ थान                    १ वर्ष

सेतो पंजा                                 ४ थान                    १ वर्ष

४.    स्वीपर,पथ्य परिचर        हवाई चप्पल                           १ जोर                       १ वर्ष

५.    स्वीपर                           प्लाष्टिक पञ्जा                           २ जोर                      १ वर्ष

६.    मेकानिक्स/आर्मोरर त्यस्तै अन्य निलो एप्रोन                    २ जोर                   १ वर्ष

 

(३)   सशस्त्र प्रहरी उपचारीकाहरुलाई वर्किङ्ग ड्रेशको सट्टामा देहाय बमोजिमका लत्ता कपडाहरु दिईनेछः

सि.नं. विवरण                                      सङ्ख्या          खपत अवधि

१.    नर्स क्याप                                              १ थान           १ वर्ष

२.    गरम मौसमको सेतो टेरिकटन र्स्कर्ट    २ थान            १ वर्ष

३.    जाडो मौसमको निलो उनी र्स्कर्ट           २ थान           १ वर्ष

४.    समीज                                                २ थान            १ वर्ष

५.    उनी स्वेटर                                       १ थान              २ वर्ष

६.    उनी स्टकीङ                                   १ जोर             २ वर्ष

७.    नाईलन स्टकीङ                              १ जोर             २ वर्ष

८.    लेडिज कालो जुत्ता                          १ जोर             २ वर्ष

९.    कपडाको नर्स वेल्ट -सेतो,रातो,हरियो)    २ थान       २ वर्ष

१०.   नर्स वेल्टको वकल                             १ थान          ४ वर्ष