नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                                                                                                  २०७३।३।३०
२०७३सालको ऐन नं.
३नेपालखुला विश्वविद्यालयकाेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनप्रस्तावनाःखुला शिक्षाप्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिकोमाध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्थागरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुयाई ज्ञान, सीप, प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।