परिच्छेद–२विश्वविद्यालयको स्थापना

परिच्छेद–२विश्वविद्यालयको स्थापना

३.विश्वविद्यालयको स्थापनाः(१) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्नविषयमा उच्चस्तरीयअध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । (२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमासूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको नेपालको कुनै स्थानमा रहनेछ । (३) विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यकता अनुसार नेपाल बाहिर पनि आफ्नोे कार्यक्रम सञ्चालनगर्न सक्नेछ ।

४.विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुनेः(१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको सबै काम,कारबाहीको निमित्त आफ्नोे एउटा छुट्टैछाप हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल,अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।