परिच्छेद – ३ विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी

परिच्छेद – ३ विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी

५.विश्वविद्यालयको संगठनः(१) विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछर यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः–(क)सभा(ख) कार्यकारी
परिषद््(ग) प्राज्ञिक परिषद््(घ)सङ्काय (ङ) आधारभूत केन्द्र(च) अध्ययन केन्द्र(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय ।
(२) विश्वविद्यालयको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम उपदफा (१)बमोजिमका संगठनहरुबाट गरिनेछ ।

६.विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुःविश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछनः–(क) कुलपति(ख) उपकुलपति (ग) कुल सचिव(घ) डीन(ङ) निर्देशक(च) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु ।