परिच्छेद – ४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – ४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७.सभाको गठनः(१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।(२)सभाकाेगठन देहाय बमोजिम हुनेछः–(क) कुलपति –अध्यक्ष(ख)सदस्य,राष्ट्रिय योजना आयोग(शिक्षाहेर्ने)–सदस्य(ग)उपकुलपति–सदस्य(घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सदस्य(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय–सदस्य(च)सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय–सदस्य(छ) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय–सदस्य(ज)सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय–सदस्य(झ)सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
–सदस्य(ञ)सचिव, शिक्षा मन्त्रालय–सदस्य(ट)अन्यविश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित दुईजना–सदस्य(ठ)डीनहरु–सदस्य(ड)
निर्देशकहरु –सदस्य(ढ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना–सदस्य(ण)गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष र
सदस्यहरुमध्येबाट त्यस्तो संघले तोकेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना प्रतिनिधि–सदस्य(त)शैक्षिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान
पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना–सदस्य(थ)कुल सचिव–सदस्य–सचिव(३) कुल सचिवको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सभाको सदस्य–सचिवको काम कुलपतिले तोकेको सभाको कुनै सदस्यले गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।(५) उपदफा (२) बमोजिम
कामनोनीत सदस्यहरुकोपदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदरिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा(४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्काे व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
८.सभाको बैठकः(१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।(२) सभाकाे बैठक सो सभाकाेअध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) सभाकाेबैठक हुनुभन्दा कम्तीमा सातदिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाकासदस्य–सचिवले सबै सदस्यलाईदिनेछ ।
(४) सभामा तत्काल कायम रहेकाेकुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुउपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५)सभाकाे बैठकको अध्यक्षताकुलपतिलेर निजको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।
(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) सभाकाे बैठकको निर्णयसदस्य–सचिवले बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति बाट प्रमाणित गराई राख्नेछ । (८)सभाकाे बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि
सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ

९.सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारःसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–(क)विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,(ख) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा
विभिन्नविषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,(ग) विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयका विभिन्न
संगठन तथा सो अन्तर्गतका निकायलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने,(घ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधिनिर्धारण गरीप्रदान गर्ने,(ङ)विश्वविद्यालयको
योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,(च) विश्वविद्यालयकाेनियमस्वीकृत गर्ने,(छ)सभामा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्ताव छलफल गरी स्वीकृत गर्ने,(
ज)विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनतथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनउपर छलफल गरीपारित गर्ने,(झ)विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कार्यकारी परिषद्
लाई निर्देशन दिने, (ञ)तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।