परिच्छेद – ६ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – ६ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१२.प्राज्ञिक परिषद् को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा काम गर्न विश्वविद्यालयमा
एक प्राज्ञिक परिषद्रहनेछ ।(२) प्राज्ञिक परिषद् को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–(क) उपकुलपति–अध्यक्ष(ख) डीनहरुमध्येबाट एकजना–सदस्य(ग)निर्देशक
हरुमध्येबाट एकजना–सदस्य(घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य(ङ) खुला शिक्षा प्रविधि तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयका विज्ञ हरुमध्येबाट दुईजना –सदस्य
(च) विषयगतविज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना –सदस्य(छ) डीन वा निर्देशकहरुमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको एकजना–
सदस्य–सचिव(३) उपदफा (२) को खण्ड(ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।(५)कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदरिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा
(३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्काे व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधितोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि त्यस्तोकार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१३.प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारःप्राज्ञिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–(क)िवश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने,
(ख)पाठ्यभार हस्तान्तरण(क्रेडिट ट्रान्सफर) र पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्यूमूलेशन) सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, गराउने,(ग)विश्वविद्यालयकाेप्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने,(घ)विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चािलत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार , सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाई मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारण गर्ने,(ङ)शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने, (च)विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि
प्रदान गर्नसभामा सिफारिसगर्ने,(छ)अन्य शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने,(ज)प्राज्ञिक र अनुसन्धानका विषयमा विश्वविद्यालयका अन्य निकायलाई राय सल्लाह दिने,(झ)तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।