५. सञ्चार सुविधा

५. सञ्चार सुविधा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि टेलिफोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।