८. निजी चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा

८. निजी चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकोे लागि नेपाल सरकारले एक/एक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गर्नेछ ।