१६. मुद्दा नचलाइने

१६. मुद्दा नचलाइने

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम
कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा
मुद्दा चलाइने छैन ।