१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।