अनुसूची–१ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने पारिश्रमिक तथा पोशाक सुविधा

अनुसूची–१ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने पारिश्रमिक तथा पोशाक सुविधा

(दफा २ को उपदफा (१) र दफा ६ सँग सम्बन्धित)
क्र.सं.   विषय                               राष्ट्रपतिको लागि                       उपराष्ट्रपतिको लागि 
१.       पारिश्रमिक                      प्रति महिना रु. १,५०,४५०।–         प्रति महिना रु. १,०८,०३०।–
२.       पोशाक सुविधा                 वर्ष रु. २५,०००।–                         प्रति वर्ष रु २०,०००।–