अनुसूची–२ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा

अनुसूची–२ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमा

(दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बन्धित)

क्र.सं.                   विवरण                                                                   रकम 
१.                         स्वदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर               ३,३००।– रुपैयाँ
२.                         विदेशमा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता दर                २५०।– अमेरिकी डलर
३.                         बीमा                                                                       २५,००,०००।– रुपैयाँ

द्रष्टव्य :-
१. यूरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान,
हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, यू. ए. ई., सिङ्गापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा उल्लिखित
दरमा तेत्तीस प्रतिशत थप रकम दिइनेछ ।