परिच्छेद – ७ सङ्काय तथा केन्द्र

परिच्छेद – ७ सङ्काय तथा केन्द्र

१४.सङ्कायः(१) विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिए बमोजिमका विभिन्न सङ्कायस्थापना गरिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्काय स्थापना गर्दा सङ्काय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या समेतलाई आधार बनाइनेछ ।
(३) सङ्कायको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५.आधारभूत केन्द्रः (१) विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण,प्राज्ञिकतथा अनुसन्धान,विद्यार्थीर्सम्पर्क तथा परामर्श लगायततोकिएका अन्यकामका लागि आधारभूत केन्द्र रहनेछन्। (२) आधारभूत केन्द्रको स्थापना, सञ्चालनतथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६.अध्ययन केन्द्रः (१)विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसारअध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल बाहिर अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।(३) अध्ययन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।