७. यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर कारबाही

७. यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर कारबाही

यस ऐन बमोजिम यातना दिएको ठहरिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून
बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ ।