८. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण

८. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण

दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता ।
(ख) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने  क्षमतामा हुन गएको ¥हास ।
(ग) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित  व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व ।
(घ) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने
अनुमानित खर्च ।
(ङ) यातनाको कारणबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा  आश्रित निजको परिवारका सदस्यहरुको संख्या र तिनीहरुको जीविको  पार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च ।
(च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुराहरु मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका  कुराहरु ।