१०. सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा हुन सक्ने

१०. सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा हुन सक्ने

दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गरिदिनेछ ।