१२. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने

१२. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने

यातना दिए बापत यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि कारबाही चलेको वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको कारणले मात्र प्रचलित
कानून बमोजिम अपराध ठहरिने विषयमा छुट्टै कारबाही चलाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।