परिच्छेद – १० विविध

परिच्छेद – १० विविध

३०.शिक्षण पद्धति तथा शैक्षिक कार्यक्रम को मूल्याङ्कनः श्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमको शिक्षण पद्धति तथा त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि को मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३१.प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्नेः विश्वविद्यालयले तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र
तथा उपाधि प्रदान गर्न र अनुसन्धनात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।
३२.समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्नेः(१) विश्वविद्यालयले स्वदेशी वा विदेशी कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था बाट प्रदान गरिएको शैक्षिक उपाधिको विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधिहरूसँगसमकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२)विश्वविद्यालयको समकक्षता र स्तर निर्धारणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३३.विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताःविश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिमहुनेछ ।
३४.अन्य संस्था वा निकायकाेसंरचना प्रयोग गर्न सक्नेःविश्वविद्यालयले कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन का लागि अन्य संस्था वा निकायको संरचना त्यस्तो निकाय
वासंस्थाको स्वीकृतिलिई प्रयोगगर्न सक्नेछ ।
३५.सङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्र बन्द गर्न सक्नेःयस ऐन बमोजिम स्थापना गरिएका कुनै सङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्रको औचित्यता नभएमा वा
आवश्यक नदेखिएमा सभाले त्यस्तोसङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्र बन्द गर्न सक्नेछ ।
३६.रािष्ट्रय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नेः  नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।
३७.काम कारबाही बदर नहुनेःविश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि
भएको कारणले मात्र त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनैकाम कारबाही बदर हुने छैन ।
३८.असल नियतले गरेको काममा बचाउःयो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।

३९.अधिकारप्रत्यायोजनः(१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको िनयम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार
कार्यकारी परिषद्वा प्राज्ञिकपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार उपकुलपति,
कुल सचिववा डीनलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछ ।
४०.नेपाल सरकारसँग सम्पकर्ःविश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।
४१.विश्वविद्यालयलाई छुट दिन सक्नेःनेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयातगर्दा वा जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम
लाग्नेे कर तथा भन्सार छुट दिन सक्नेछ ।

४२.विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।
४३.नियम बनाउने अधिकारःयसऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।