अनुसुची – ११(घ) (नियम १८(१) सँग सम्बन्धित)

अनुसुची – ११(घ) (नियम १८(१) सँग सम्बन्धित)

अनुसुची – ११(घ)
(नियम १८(१) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
नेपाल गुुणस्तर तथा नापतौल विभाग
गुुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय
……………, नेपाल

(स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ………………….अन्तर्गत नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्रद्वारा प्रदान गरिने सेवाका लागि इजाजतपत्र प्रप्त गर्नको निमित्त गर्नु पर्ने कुराहरु)

निवेदन प्राप्त भएको मिति …………..
निरीक्षण गरिएको मिति …………….

निवेदकले भर्नु पर्ने

निरीक्षण गर्ने
अधिकृतको कैफियत

१. इजाजतपत्र माग गर्ने संस्थाको नाम

२. संस्थाको र भएमा शाखाहरुको समेत पूरा ठेगाना

३. प्रोप्राइटर वा सञ्चालक

निर्देशकहरुको नाम ……………………

ठेगाना ……………………………………..

४. हाल प्रदान गर्न लागिएको सेवाको किसिम

५. आफूले कुन र कतिसम्म क्षमता भएको नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रद्वारा सेवा प्रदान गर्न खोजेको

(क) तौलने काँटाहरु
(ख) तौलने ढकहरु
(ग) तौलने यन्त्रहरु
(घ) नाप्ने यन्त्रहरु

६. आफूले सेवा प्रदान गर्न प्रयोग गरेको नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रहरुको मर्मत सम्भार बारे गरिएको व्यवस्था
७. आफूले सेवा प्रदानकर्ता भई काम गर्न चाहेको क्षेत्र अञ्चल जिल्ला नगर/गाउँ

मैले स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन,२०२५ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमहरु पढेको छु । र सो ऐन तथा नियमहरुको पालन गर्नेछु ।

माथि लेखिएको विवरण ठीक छ । झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

…………………

निवेदकको सही

……………………………..
निरीक्षण गर्ने अधिकृतको सही

इजाजतपत्र दिइएको/ अस्वीकृत गरिएको

इजाजतपत्र नंं …………………………….

मिति ……………………………….                                            दस्तखत …………………………….

निरीक्षक