अनुसूची – ११ (ग) (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ११ (ग) (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ११ (ग)
(नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
गुुणस्तर तथा नापतौल विभाग
गुुणस्तर तथा नापतौल कार्यालाय
………….., नेपाल

(स्टाण्डर्ड नाप तौल ऐन,२०२५ को दफा ……………… अन्तर्गत नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र बिक्री गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त भर्नु पर्ने कुराहरु )

निवेदनपत्र प्राप्त भएको मिति…………                                                                   निरक्षिण गरिएको मिति …………..

निवेदकले भर्नुपर्ने                                                                                                        निरीक्षण गर्ने
अधिकृतको कैफियत

१. इजाजतपत्र माग गर्ने संस्थाको नाम

२.संस्थाको र भएमा शाखाहरुको समेत पूरा ठेगाना

३.प्रोप्राएटर वा हिस्सेदार र सीमित संख्या भएमा सञ्चालक निर्देशकहरुको नाम

४. कारोबारको हालको नाम र रुपमा स्थापित भएको मिति

५.हाल चालू गरिएको कारोबारको किसिम

६.माथि नं. ३ मा उल्लिखित प्रोप्राएटर आदिको स्थायी ठेगाना

७.आफूले कुन कुन वस्तुहरु बिक्री गर्न चाहेको हो, लेख्ने देहायका वस्तुहरु

(क) ढकहरु
(ख) नापहरु
(ग) तौलने यन्त्रहरु
(घ) नाप्ने यन्त्रहरु

८.नेपाल  बाहिरबाट नाप तौल आदि पैठारी गर्ने गरेको भए यस्तो सप्लाई गर्ने संस्था वस्तुहरुमा निर्माताले प्रयोग गर्ने चिन्ह ट्रेडमार्क के के हुन दिने । साथै आफूले निर्मातासँग हुने सम्झौता वा करारपत्र गरेको भए उल्लेख गर्ने र उक्त निर्माता इजाजतपत्र प्राप्त भए नभएको समेत उल्लेख गर्ने । (करारपत्रको प्रमाणित नक्कल निवेदनसाथ रहनुपर्छ ।)

९.नेपाल भित्र वा नाप तौल ऐन लागू भएको अरु कुनै मुलुकमा बिक्रेताको रुपमा दर्ता हुन यदि कहिल्यै निवेदन गरेको भए, यस्तो कहिले गरको र निवेदनको नतिजा के भएको थियो, लेख्ने ।

मैले स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन,२०२५ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमहरु पढेको छु र सो ऐन तथा नियमहरुको पालन गर्नेछु ।

माथि लेखिएको विवरण ठीक छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको सही ………………..
मिति ………………..
नाम …………………
ठेगाना ……………….

कार्यालयले मात्र भर्नेः–
इजाजतपत्र दिइएको/अस्वीकृत गरिएको ………………………..
इजाजतपत्र नं………………….                                                                                      निरीक्षण गर्ने अधिकृतको सहीः–
मितिः………………………..                                                                                            दस्तखत………………………
निरीक्षक