अनुसूची – ११ (ख) (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ११ (ख) (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ११ (ख)
(नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय
…………….., नेपाल

(स्टाण्डर्ड नाप तौल ऐन,२०२५ को दफा …… अन्तर्गत नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र मर्मत गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त भर्नु पर्ने कुराहरु)

निवेदनकर्ताले                                                                                                            निरीक्षण गर्ने

भर्नु पर्ने                                                                                                                  अधिकृतको कैफियत

१. इजाजतपत्र मागिएको नाप तौल मर्मत गर्ने वर्कशपको नाम (कारखाना)

२. प्रोपाएटर वा पार्टनर वा (मालिक) (सहयोगी) सीमित संख्या भएमा
सञ्चालन निर्देशकहरुको नाम

३. वर्कशपको पूरा ठेगाना

४. वर्कशपमा हाल भइरहेको कामको किसिम

५. वर्कशप स्थापना भएको मिति

६. माथि (२) मा उल्लिखित प्रोप्राएटर ( हरु) आदिको स्थायी ठेगाना

७. ढक, तराजु र अरु नाप तौल नाप्ने वा तौलने यन्त्र मर्मत गर्न उपयोग गरिने आफूसँग भएका ज्यावल, यन्त्र र अरु औजारको पूर्ण विवरण

८. सापटी दिने वस्तु (जस्तो ढक, नाप, तराजु आदि) को आवश्यक मौज्दात भए नभएको । के कति मौज्दात आफूसँग भएको खुलाई पूर्ण विवरण दिने

९. नाप तौल आदिको मर्मतमा आफ्नो भएको अनुभव

१०. आवश्यक कालिगढी कामको व्यवस्था भए नभएको । यदि भएमा, आफ्नो वर्कशपमा यस्ता कति कामदारहरु लगाइएका छन् वा लगाउने
प्रस्ताव छ ।

११. आफूले मर्मतकर्ता भई काम गर्न चाहेको क्षेत्र विवरणः

(क) अञ्चलः–
(ख) जिल्लाः–
(ग) नगर/गाउँः–

मैले स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा यस अन्तर्गतका नियमहरु पढेको छु र सो ऐन तथा नियमहरुको पालन गर्नेछु ।

माथि लेखिएको विवरण ठीक छ झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको सही ………….
मिति ……………
नाम ……………..
ठेगाना ……………

कार्यालयले मात्र भर्नेः–

इजाजतपत्र दिइएको / अस्वीकृत गरिएको                                                       ………………………..
इजाजतपत्र नं………………….                                                                    निरीक्षण गर्ने अधिकृतको सहीः–
मितिः………………………..                                                                        दस्तखत………………………

निरीक्षक