अनुसूची – ५ (घ) व्यापारिक प्रयोजनको लागि मान्यता दिइने घटीबढीकाे हद