पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९

पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                        -२०५९।१।१९

संशोधनः
१. पर्वतारोहण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४                               २०६४।४।२१
२. पर्वतारोहण सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७०                                    २०७०।१।३०
३. पर्वतारोहण सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१                                     २०७१।२।२९
४. पर्वतारोहण सम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७१                              २०७१।१२।२५
५. पर्वतारोहण सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७४                               २०७४।१०।१५
पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।