ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२

ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६२।२।२५

संशोधनः
१. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३ – २०६३।२।१९
२. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६३ – २०६३।५।१९
३. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ – २०६४।४।२१
४. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६५ – २०६५।९।७
५. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६६ – २०६६।६।५

६. ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग· एजेन्सी (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७४     २०७४।१०।५

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ –