१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरुको नाम “ट्राभल तथा ट्रेक· एजेन्सी नियमावली, २०६२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।