३. इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेः

३. इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेः

ट्राभल वा टेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्रको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।