२. परिभाषाः

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले पर्यटन ऐन, २०३५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “इजाजतपत्र” भन्नाले ट्राभल वा टे«कि· एजेन्सीको काम गर्नको लागि यस नियमावली बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(घ) “विभाग” भन्नाले पर्यटन विभाग सम्झनु पर्छ ।